Home

⚖️Mana Hoji AA God Jimmaa.⚖️

🏛Baga Gara website Mana Hoji AA Godina Jimmaa Nagahaan Dhuftan🏛

👇Asittii Galmaaha👇

🏛Ashamaa🏛!

Yaa jamaa baga gara website mana hoji Abbaa Alangaa Godina Jimmaattii nagahaan dhuftan isinin jechaa, website kenya dawwachuun heeraafii seera biyyaafi naannoo kenyaa haawasa hubatee kabajee kabachisuu akka umnuu abdachaatii….👇

mana hoji abbaa alanga godina jimmaa.⚖️

⚖️Mana Hoji Abbaa Alangaa godina Jimmaa⚖️

We’re established to serve you and insure your justice. Wee deliver any legal material and courses for beginner and advanced levels, as well as special limited edition sessions, from children’s to udelthoods, either litrate or illitrate can be served equally in our organ. So ddon’t hesitate to contact as and reach us..

striving to insure justice is the most valuable thing to do so in lifetime.

Albert Einstein

Mannii Hoji AA Godina Jimmaa webayistii of danda’e banachuun heeraafi seerota biyya kenyaa haala salphaan akka argaman taasisuun akka oromiyyaattis ta’e akka biyyaattii fakkenyummaan ilaallamuu danda’a.

Chaanali you tube mana hoji AA godina jimmaa kana Ssubscribers ta’a.

kuusaa seerotaa asi argattu.

☝️Maaltu adda nugodhaa?⚖️

Weebsayitin keenay kuni….

  • Heera MFDRI MNO fi heera motummotaa naannoo saglanii..
  • Labsi MFDRI bara 1987 kaasee labsaman.
  • Labsi MNO
  • Danbilee qajlefamoota MF fi naannoo.
  • Murti dhadacha ijibaata federaalaafi naannoolee
  • Murtii manneen murti sadarkaa adda addaa.
  • Barruulee seeraa adda addaa. Kusaa tokkoo jalatti qabachuun akka biuyaafi akka naannootti waan harawa ta’e fidee jira.

Barrulee adda addaa asi argatiti

Mana hoji abbaa alanga godina jimma

Barrulee adda addaa

Barruu Xinxala Seera murti dhadacha ijibbaata federaala jildi 24ffaa irratti godhame pdf.

Barruu xinxala seeraa kana kan qophessee Abdusalam Mohammed. Godina Jimmaattii AA Aanaa Sigimoo. Seensa Waligalaa barruu kanaa Akkuma  beekkamu  tumaaleen seera yakkaa  baay’inaan hojiirra ooluu fi  yeroo baay’ee  qabatama hojii keessattis  walfalmisiisaa ta’e tumaalee seera yakkaa biyya…

Rate this:

Read more

GITA MIRKANEESSA RAGAA DHIMMA YAKKAA: YAADRIMEEWWANII FI XIINXALA DHIMMAA pdf

Seensa Manneen murtii keessatti Sadarkaa ragaan tokko balleessummaa nama yakkaan himatamee itti mirkaneessuu qabu irratti hubannoon walfakkaataan hin mul’atu. Yaadrimeewwan gita mirkaneessa ragaa sirnoota seeraa koman loo fi kontineentaalii gidduutti akkasumas biyyoota sirna seeraa walfakkaataa hordofan keessattillee…

Rate this:

Read more

4 thoughts on “Home

  1. It is very good to have a website like this. But please mind your Afan Oromo as I found a lot of editorial issue “Yaa jamaa baga gara website mana hoji kenya nagaahan dhuftan gaaaf jeennuu website kenya dawwachuu kessaniin akka boharaa seera hubattan abdachaatii….👇

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: