Home (⚖️Wa’e Website MHAAGJ⚖️)

Welcome to Jimmaa Zone Attorney Office.

Baga gara website mana Hoji Abbaa Alangaa Godina Jimmaa nagahan dhuftan⚖️

Website kenya yoo dawwatan

 • Hera MFDRI fi MNO
 • Labsiilee adda addaa
 • Danbif Qajelfamota adda addaa
 • Murtoo yakkaa Mannen murtiitti kenaman
 • Barruulee Xinxal seeraa fi qo’annoo adda addaa karaa salphaan ni

Misensonnii Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa dirqama haqa baasuf hojjetuu Gahummaan isaa mirkanaahuf ni carraaqna.⚖️

Manni Hoji AA Godina Jimmaa:-

 • Iftoominaan
 • Al-loogumman
 • Ittigaafatamummaan
 • Haaqummaan
 • Dantaa Ummataa Dursun
 • seeraafi heera qofaan masakamuun
 • Waadaafi kakuu seennee kabajun
 • Gahummaan, Hawaasa kenyaafi ummata Godina jimmaa tajaajiluu jecha website kana banannee.

Dhaabbilee fi Qaamolee Gargaarsa irratti hirmaatanif.

Dhabbileen hawaasa tokko dhaabbileen hawasa kenya kallattii hundaanuu gargaaruuf karoorfattani ijaaramtaniis ta’e yuniversitiin Jimmaa haawaasa kana nu walin taatanii tajaajiluu fi dirqama kenya akka bahannuf nucinaa dhabadhaa hogguu isinin jeennuu gammachuudhaani.


Law is the highest product of human mind.

Cisero.

Hawasa Haqa mirkanaa’aa argatuu caalaa hawaasa qaroome hin jiru.⚖️

About Us (wa’e kenya)

Nuti Abbaa Alangaa Waligalaa Oromiyaatti mana hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaatii.

nu baruf

Karaa kanaan nu qunnamaa

More Ways to Get In Touch

 • mhaagj2020@gmail.com
 • ☎️+251-47

Drop By

1 in front of Jimmaa zone high court or 500m of awwettu grand international hotel, Jimma Oromia, Ethiopia

Direction and Maps

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: